KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

ma zaszczyt zaprosić na:

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI –
UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
25 – 26 września 2017 r. we Wrocławiu

KONFERENCJA JEST POŁĄCZONA Z JUBILEUSZAMI
55. ROCZNICY POWSTANIA KATEDRY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ORAZ
15. ROCZNICY UTWORZENIA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA
NA WYDZIALE INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Obchody jubileuszu 55. rocznicy powstania Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz 15. rocznicy utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu kierunku studiów gospodarka przestrzenna stały się okazją do zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI.

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów.

PROPONOWANE OBSZARY PROBLEMOWE:

• metody naukowo–badawcze w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego,
• innowacje i postęp technologiczny w gospodarce przestrzennej,
• ochrona i kształtowanie środowiska,
• przyrodnicze i kulturowe aspekty planowania przestrzennego,
• rewitalizacja oraz zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych,
• rozwój lokalny i regionalny,
• marketing i zarządzanie przestrzenią,
• ekonomiczne aspekty planowania przestrzennego,
• geodezja w gospodarce nieruchomościami i planowaniu przestrzennym,
• rozwój obszarów wiejskich,
• polityka przestrzenna Polski w kontekście polityki Unii Europejskiej,
• przestrzenne aspekty procesów demograficznych, społecznych i ekonomicznych, zachodzących w Polsce i na świecie,
• teoria gospodarki przestrzennej a praktyka zawodu urbanisty.